Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire, Slobodna zona Varaždin d.o.o. kao tijelo javne vlasti (trgovačko društvo u kojem jedinice lokalne i područne samouprave imaju većinsko vlasništvo) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03,i 77/11 i 25/2013). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Slobodnoj zoni Varaždin d.o.o. ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na jedan od slijedećih načina:

Slobodna zona Varaždin d.o.o. omogućava korisniku prava na informaciju pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem na svojim internetskim stranicama ili davanjem informacija na zahtjev korisnika.


I. OSNOVNI PODACI O KATALOGU:

Naziv tijela javne vlasti:    Slobodna zona Varaždin d.o.o. 
Adresa sjedišta: Gospodarska 1, Trnovec
42202 Trnovec Bartolovečki 
Odgovorna osoba: Enriko Parlaj, bacc.inf., direktor
Datum prve objave kataloga:  03.02.2012.
Datum zadnje promjene: 10.08.2016.
Katalog je dostupan na 
internet adresi: 
www.slobodna-zona.hr
Klasifikacija podataka: A-javno dostupna informacije putem internet stranice
B-javno dostupna informacija na zahtjev putem Obrasca
C-nedostupna informacija po Zakonu o zaštiti osobnih podataka 

II. PODACI O DRUŠTVU SLOBODNA ZONA VARAŽDIN d.o.o.

Općenito o društvu:

Slobodna zona Varaždin d.o.o. nositelj je koncesije za upravljanje Slobodnom zonom Varaždin. Slobodna zona je dio teritorija RH, koji je posebno ograđen i označen i u kojem se gospodarske djelatnosti obavljaju uz posebne uvjete (Čl. 2. Zakona o slobodnim zonama i čl. 172. Carinskog zakona). Sve vezane i klasificirane podatke možete pronaći u tabeli DOKUMENTI.

Tijela društva:

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA «SLOBODNA ZONA VARAŽDIN» d.o.o.

predsjednik: 
PREDRAG ŠTROMAR, župan Varaždinske županije
tel: 404-800

članovi: 
GORAN HABUŠ, gradonačelnik Grada Varaždina
tel: 402-502, fax: 210-742
ZVONKO ŠAMEC, načelnik Općine Trnovec Bartolovečki
tel: 683-060, fax: 683-911 
VLADO VLAŠIĆ, direktor «Varkoma» d.d.
tel: 212-998, 215-066, fax: 214-290
IVAN TOPOLNJAK, direktor «Termoplina» d.d.
tel: 231-444, fax: 232-636

2. UPRAVA DRUŠTVA «SLOBODNA ZONA VARAŽDIN» d.o.o.

direktor: ENRIKO PARLAJ,bacc.inf.

Djelatnost: M7022 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

III. DOKUMENTI

Naziv dokumenta Odjel/Lokacija dokumenta Klasif.
oznaka 
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Slobodne zone Varaždin d.o.o. Internet stranica A
Odluka o određivanju službenika za informiranje Službenik za informiranje B
PRAVNI OKVIR  
Zakon o Slobodnim zonama HR/EN version Internet stranica A
Zakon o koncesijama Internet stranica A
Ugovor o koncesiji   Internet stranica A
Pravilnik o obavljanju djelatnosti Internet stranica A
Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone Internet stranica A
ODLUKE SKUPŠTINE Službenik za informiranje B
ODLUKE UPRAVE Službenik za informiranje B
OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA Službenik za informiranje B
IZVJEŠĆE O NABAVI ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2012. Službenik za informiranje B
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
GFI-POD 2008 Internet stranica A
GFI-POD 2009 Internet stranica A
GFI-POD 2010 Internet stranica A
GFI-POD 2011 Internet stranica A
GFI-POD 2012 Internet stranica A
GFI-POD 2013 Internet stranica A
GFI-POD 2014 Internet stranica A
GFI-POD 2015 Internet stranica
REVIZORSKA IZVJEŠĆA  
Revizorsko izvješće za 2008 Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2009. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2010. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2011. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2012. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2013. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2014. Internet stranica 
Revizorsko izvješće za 2015. Internet stranica A
INFORMACIJE O IZVORIMA FINANCIRANJA
Izvori financiranja Internet stranica A
SPONZORSTVA I DONACIJE  
Sponzorstva i donacije 2011. - 2015.  Internet stranica A
IZVJEŠĆA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA    
Izvješće za 2015 Internet stranica  A
Izvješće za 2016 Internet stranica  A
IZVJEŠĆA O RADU    
Izvješće o radu 2014. Internet stranica A
Izvješće o radu 2015. Internet stranica A

Ažurirano ( Ponedjeljak, 23 Siječanj 2017 09:08 )